Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

2. Bakgrunn og formål

Bakgrunn og formål med endringen

Byggenæringen er blant de enkeltnæringene som genererer størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Gjennom livsløpet til en bygning har næringen betydelige mengder avfall, fra produksjon av byggematerialer (i Norge og andre land) og fra bygging, vedlikehold, rehabilitering og riving av bygg.

Nasjonale mål for avfall fra byggenæringen handler om at byggenæringen i større grad skal bevege seg mot en sirkulær økonomi. Avfall fra byggenæringen kan ombrukes og materialgjenvinnes fremfor at det legges på deponi eller går til energigjenvinning. En slik strategi vil gi et mer lukket materialkretsløp, hvor minst mulig går ut som svinn og minst mulig nytt materiale går inn i kretsløpet. I dette ligger det at et bygg som skal rives, betraktes som et lager av verdifulle ressurser som kan utnyttes ved ombruk og materialgjenvinning. Dette vil kunne redusere klimagassutslippene og andre miljøproblemer.

Det er primært tre typer tiltak som kan bidra til å nå nasjonale mål for avfall i byggenæringen:

  • redusere mengden generert avfall (avfallsminimering),
  • økt ombruk av byggevarer og
  • økt materialgjenvinning (resirkulering).

Et viktig område for DIBK er tiltak som bidrar til økt ombruk av byggevarer. Dette vil legge til rette for at vi kan bruke knappe naturressurser om igjen. I dette høringsforslaget foreslås det en endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) som innebærer et unntak fra kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer.

Den foreslåtte endringen i forskriften vil kunne bidra til å redusere barrierene knyttet til reglene om dokumentasjon av ombrukte byggevarer. Dette vil kunne gi aktørene i byggebransjen økte insentiver til omsetning av ombrukte byggevarer og dermed medføre økt ombruk av byggevarer hvor dette framstår som økonomisk lønnsomt for aktørene. I tillegg vil klima- og miljøkonsekvensene normalt være positive. Dette bidrar til at forslaget samlet sett framstår som samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I tillegg til den foreslåtte endringen i forskrift om dokumentasjon av byggevarer, så ønsker direktoratet innspill på et alternativ til regulering av ombrukte byggevarer. Dette alternativet innebærer å utarbeide et eget kapittel i forskriften for omsetning av ombrukte byggevarer hvor kravene til produktdokumentasjon til ombrukte byggevarer begrenses – men ikke fjernes helt. Et slikt alternativ vil også kunne bidra til å redusere barrierene knyttet til reglene om dokumentasjon av ombrukte byggevarer, men vil trolig gi mindre tilgang på ombrukte materialer i forhold til det foreslåtte alternativet.