Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

6. Økonomiske og administrative konsekvenser

6.2. Administrative konsekvenser

En av konsekvensene av den foreslåtte regelverksendringen er at det i mindre grad blir praktisk for Direktoratet for byggkvalitet å føre tilsyn med omsetningen av ombrukte produkter. Ved at omsetningsleddene får et redusert ansvar for å utarbeide produktdokumentasjon, så vil ansvaret i større grad falle på tiltakshaver og ansvarlige foretak i byggesaken for å påse at ombrukte byggevarer har dokumenterte egenskaper. Dette innebærer også at kommunen i større grad vil få et ansvar for å påse at aktørene i byggesaken bruker ombrukte produkter som har dokumentasjon i tråd med TEK § 3-1.

I visse tilfeller vil imidlertid Direktoratet for byggkvalitet kunne føre tilsyn med omsetning av produkter som kan medføre fare for liv, helse eller miljø. I slike tilfeller kan direktoratet stanse omsetningen av slike produkter, jf. plan- og bygningsloven § 29-7a andre ledd.

I dag finnes det få testmetoder for å vurdere og kontrollere produkter som brukes på nytt. Dette gjør også tilsyn med produktdokumentasjonen i byggesaken mer komplisert. Når det ikke finnes klare systemer for testing og vurdering av produktene, er det også vanskelig å vurdere hva som er tilstrekkelig dokumentasjon i byggesaken.

Regelverksendringen kan medføre et økt ressursbehov i kommunene. Det kan også innebære et økt ressursbehov i DIBK knyttet til veiledning av kommuner som sitter med ombruksproblemstillinger.