Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

4. Regelverket i andre land

4.1. Svensk rett

I det svenske regelverket har man heller ikke et like omfattende regelverk til ikke CE-merkede byggevarer, slik man har i Norge. I Sverige er det en bestemmelse i bygningsregelverket, Boverket konstruksjonsregler EKS § 26, om mottakskontroll for byggevarer. I denne bestemmelsen skisseres to tilfeller av mottakskontroll: 

  1. Tilfellene hvor byggevaren har produktdokumentasjon i samsvar med § 18, dvs. CE-merke typegodkjenning eller annen sertifisering. I slike tilfeller kan mottakskontrollen være begrenset til identifisering, kontroll av merking og undersøkelse av produktdokumentasjonen for å sikre at varene har de nødvendige egenskapene.
  2. Tilfellene hvor byggevarene ikke har produktdokumentasjon i samsvar med § 18. I slike tilfeller krever man at byggherren verifiserer egenskapene til produktet ved testing eller en annen EU-akseptert metode slik at egenskapene gjøres kjent og kan vurderes med hensyn til egnethet.

På denne måten kan byggherren altså bruke en byggevare selv om egenskapene ikke er beskrevet i en produktdokumentasjon, men under den forutsetningen at byggherren selv finner ut av egenskapene til produktet. Dette kan bl.a. legge til rette for økt intern ombruk. 

Det er diskutabelt om denne måten å regulere på skiller seg fra kravene i de norske forskriftene, men det er klart at denne typen regulering gjør det tydelig at den som skal bruke produktet i en byggesak også har et ansvar for å utarbeide dokumentasjon når produktet mangler dokumentasjon i utgangspunktet.  

Svenske myndigheter har konkludert med at det ikke er mulig å CE-merke ombrukte byggevarer. De stiller derfor ikke krav til dokumentasjon av byggevarene i forbindelse med omsetningen, men etter de svenske byggereglene. Noe av bakgrunnen for dette er at om alle ombrukte produkter må testes uansett hvilken bruk som er tiltenkt, så vil kostnadene kunne medføre at byggherrer velger bort slike produkter. 

Ettersom systemet for regulering i Sverige og Norge er noe ulikt, er det vanskelig å direkte sammenligne kravene. Men en hovedforskjell er dermed at det i det svenske systemet langt på vei vil være byggherren som har ansvaret for å påse at han bruker egnede ombrukte byggevarer til sitt prosjekt, mens det i Norge vil være omsetningsleddene som har dokumentasjonsansvaret for ombrukte byggevarer.