Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

4. Regelverket i andre land

4.1. Dansk rett

Slik som i andre EU-land gjelder byggevareforordningen i dansk rett. Dansk rett har egen forskrift, "bekendtgørelse om salg og markedsføring og tilsyn med byggevarer", som også stiller krav til ikke CE-merkede produkter. Det er imidlertid noe uklart i hvilken grad dette regelverket stiller krav til dokumentasjon ved omsetning av ombrukte produkter. 

I henhold til informasjonen på nettsidene til danske myndigheter er det i stor grad mulig å dispensere fra produktdokumentasjonskravet i byggesaken som bidrar til at ombrukte produkter tas i bruk i Danmark. Det er byggherren som har ansvaret for at utarbeide dokumentasjon for at en byggevare lovlig kan brukes etter bygningsreglementets bestemmelser, mens det er kommunalbestyrelsen som vurderer om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Kommunene avgjør om det i en bestemt bygning kan gis dispensasjon for å bruke byggevarer som gjør at byggverket umiddelbart ikke oppfyller de gjeldende kravene. Ettersom brukte byggevarer ikke alltid kan testes med de samme testmetodene som brukes i forbindelse med produksjon av nye, så kan det være nødvendig å søke om dispensasjon fra kommunalbestyrelsen. Dette må gjøres med sikte på å dokumentere ytelsen til de ombrukte byggevarene på en annen måte, hvis de f.eks. skal brukes som en del av de bærende konstruksjonene.

Kommunalbestyrelsen skal i hver konkret sak vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig etter bygningsreglementets krav, eller om det skal utarbeides supplerende dokumentasjon.