Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

3. Dagens krav til omsetning av ombrukte byggevarer

3.3. Viktige avgrensninger

3.3.1. Kravene gjelder kun for byggevarer som skal omsettes 

I forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 1 beskrives virkeområdet til forskriften. Bestemmelsene i forskriften gjelder kun for byggevarer som «framstilles, omsettes, markedsføres og distribueres» for bruk i byggverk, jf. § 1 første ledd. Forskriften omfatter også produkter som gis bort. 

Brukte materialer, komponenter eller elementer kan komme fra: 

  1. rivingsprosjekter som omsettes for ombruk,
  2. rehabiliteringsprosjekter hvor materialer tas ut og brukes på nytt i samme prosjekt (lokalt ombruk) og
  3. rivning- og rehabiliteringsprosjekter hvor samme byggherre tar ut materialer fra ett prosjekt og bruker de på nytt i et annet prosjekt (internt ombruk).

I de tilfellene hvor de ombrukte materialene ikke skifter eier, er det heller ikke å regne som omsetning. I flere tilfeller kan det tenkes at man ønsker å ombruke produkter på en annen tomt eller i et annet prosjekt, men eierskapet til byggevaren holdes i samme firma. 

Det er gjennomført mange rehabiliteringsprosjekter der man har fjernet det meste av vegger og inventar, men man har beholdt grunn og fundamenter, dekker, bæresystemer og eventuelt bærende yttervegger. Disse bygningselementene står for det største bidraget til klimagassutslipp fra bygg. Rehabilitering av disse bygningselementene er derfor viktig for å redusere klimagassutslipp i tillegg til bedre ressursutnyttelse. Slik rehabilitering regnes ikke som omsetning. Regelverket for omsetning av produkter begrenser heller ikke ombruk av materialer der de benyttes til å gjenoppbygge samme eksisterende bygg.

3.3.2. Avgrensing av ombruk i forhold til materialgjenvinning og bruk av overskuddsmaterialer

Ombruk av byggevarer vil si å bruke gamle materialer på nytt uten å gjøre endringer. Det er ombruk selv om produktet blir vasket, renset eller overflatebehandlet. Det er også ombruk selv om deler av produktet blir kappet vekk eller fjernet, så lenge dette ikke innebærer grunnleggende endringer av produktet. 

Materialgjenvinning (resirkulering) er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer. På denne måten lager man nye produkter av brukte byggevarer, enten til det samme produktet eller et nytt produkt. Det vil for eksempel være gjenvinning å kverne opp gipsplater som brukes i nye gipsplater eller smelte glass for å produsere isolasjonsmateriale.

Ettersom resirkulerte byggevarer brukes til å produsere nye byggevarer er de omfattet av kravene til dokumentasjon i forskrift om dokumentasjon av byggevarer. I slike tilfeller stiller forskriften kun krav til det endelige sluttproduktet. Det finnes også flere standarder for hvordan slike produkter skal bearbeides.

Under prosjekteringen av en byggeprosess er det ikke uvanlig at det bestilles mer byggematerialer enn det er faktisk behov for. Dersom det skulle være for lite av noe, vil byggestopp som inntreffer i påvente av ekstra leveranser være kostnadsdrivende. Byggemateriale som ikke har blitt tatt i bruk på en byggeplass, trenger ikke å bli avfall så lenge det har vært oppbevart på en hensiktsmessig måte. Ved å selge overskuddsmateriale fra et byggeprosjekt unngår man at materialet blir til avfall og heller kan benyttes inn i andre byggeprosjekter. Dersom overskuddsmaterialer bevarer kvaliteter og egenskaper og man har opprinnelig dokumentasjon, vil materialene kunne selges eller gis bort til andre utbyggere.