Dette er en høring. Du finner gjeldende regelverk her. 

Ombruk av byggevarer

3. Dagens krav til omsetning av ombrukte byggevarer

3.1. Overordnet om bygningsregelverket og krav til byggevarer

I plan- og bygningsloven (pbl) § 29-7 første ledd er det krav om at «ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper.» Kravet til dokumentasjon av byggevarer er altså et lovfestet krav.

Forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) stiller nærmere krav til omsetning av byggevarer.

I tillegg finnes det en bestemmelse i byggteknisk forskrift kapittel 3 som er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-7. Her stilles kravene til dokumentasjon for bruk av byggevarer i byggverk. Den som skal bruke byggevaren må sjekke om byggevarers ytelser er tilstrekkelige for at bygningen skal oppfylle de tekniske krav i byggteknisk forskrift (TEK).

Fokuset i dette høringsnotatet er på endring av kravene i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Regelverket om produktdokumentasjon av byggevarer ble ikke laget med tanke på ombruk, og dette medfører at det til tider er vanskelig å tolke. Direktoratet har derfor i dette høringsnotatet forsøkt å strukturere vurderingen av dagens regelverk om ombruk av byggevarer på en slik måte at det er tydelig hvilke krav som gjelder. Det er også viktig å ha en nærmere forståelse av dagens krav til ombrukte byggevarer for å vurdere hvor i regelverket det er hensiktsmessig å gjøre justeringer for å åpne opp for mer ombruk av byggevarer.